آموزش داوران فوتسال و فوتبال ساحلی استان مازندران
  اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر فوتسال كشور

اسامی داوران هفته ششم لیگ برتر فوتسال كشور، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

جمعه 1393/07/11                       ساعت 17:00

دبیری تبریز- پایاسازه تبریز                          سالن پورشریفی تبریز

حسین شاهمرادی- ابراهیم محرابی افشار- فرزین صالح- مجید اكبری

ناظر داوری: سیدصدرالدین موسوی


گیتی پسند اصفهان- فرش آراء مشهد                 سالن مخابرات اصفهان

پژمان رضایی- سیدعلی میرعبدالهی- حسن كشاورز- ولی صفارها

ناظر داوری: جواد وحیدی فر


مؤسسه اعتباری فردوسی مشهد- ماهان تندیس قم  سالن كارگران مشهد

اصغرعلی بیگی- امید سهرابی- حسنعلی محمدنژاد- مرتضی شعبانی

ناظر داوری: حمیدرضا رستمی


شهروند ساری- تأسیسات دریایی ایران              سالن سیدرسول حسینی ساری

علیرضا عبدالغنی- اسماعیل كمربسته- قاسمعلی شهسوار- ایمان باستان

ناظر داوری: علیرضا رجبی


شركت ملی حفاری ایران- شهید منصوری قرچك  سالن نفت اهواز

محمودرضا نصیرلو- وحید سلیمانی- حسن عرفانی- اصغر احمدی

ناظر داوری: نعت كریمی


شهرداری ساوه- میثاق تهران                         سالن فجر ساوه

حسنعلی رحیمی- علی حفیظی- علی كشانی- محمد داودپور

ناظر داوری: عباس رنجی


شنبه 1393/07/12                       ساعت 17:00

مقاومت البرز- مس سونگون ورزقان                سالن انقلاب كرج

سعید عباسی- فردین مباركی- سیدسجاد فتحی- مسعود شفیعی

ناظر داوری: جواد فهیمی راد

|+| نوشته شده توسط امیر حسین ملکی در پنجشنبه دهم مهر 1393  |
 برنامه کامل نیم فصل اول با تغییرات جدید
بر این اساس برنامه جدیدی برای بازی های نیم فصل اول اعلام شد که به شرح زیر است:

هفته پنجم

 شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳-  ساعت ۱۷

فرش آرا مشهد – مقاومت البرز

تاسیسات دریایی تهران – فردوسی مشهد

مس سونگون ورزقان – حفاری اهواز

گیتی پسند اصفهان – دبیری تبریز

میثاق تهران- شهروند ساری

ماهان تندیس قم – پایاسازه تبریز

شهیدمنصوری قرچک – شهرداری ساوه

 

هفته ششم

جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳- ساعت ۱۷

شهروند ساری- تاسیسات دریایی تهران

گیتی پسند اصفهان – فرش آرا مشهد

حفاری اهواز- شهیدمنصوری قرچک

دبیری تبریز- پایاسازه تبریز

شهرداری ساوه – میثاق تهران

فردوسی مشهد – ماهان تندیس قم

مقاومت البرز – مس سونگون ورزقان

 

هفته هفتم

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳- ساعت ۱۷

تاسیسات دریایی تهران- شهرداری ساوه

شهیدمنصوری قرچک – مقاومت البرز

پنج شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۳ – ساعت ۱۷

پایاسازه تبریز- فردوسی مشهد

میثاق تهران- حفاری اهواز

جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳- ساعت ۱۷

فرش آرا مشهد- دبیری تبریز

ماهان تندیس قم – شهروند ساری

مس سونگون ورزقان – گیتی پسند اصفهان

 

هفته هشتم

جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۳- ساعت ۱۷

شهروند ساری – پایاسازه تبریز

گیتی پسند اصفهان – شهیدمنصوری قرچک

دبیری تبریز – فردوسی مشهد

فرش آرا مشهد – مس سونگون ورزقان

حفاری اهواز- تاسیسات دریایی تهران

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳- ساعت ۱۷

شهرداری ساوه- ماهان تندیس قم

مقاومت البرز – میثاق تهران

 

هفته نهم

پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۳- ساعت ۱۶

مس سونگون ورزقان- دبیری تبریز

جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳- ساعت ۱۶

شهیدمنصوری قرچک- فرش آرا مشهد

تاسیسات دریایی تهران – مقاومت البرز

میثاق تهران – گیتی پسند اصفهان

پایاسازه تبریز – شهرداری ساوه

فردوسی مشهد – شهروند ساری

ماهان تندیس قم-  حفاری اهواز

 

هفته دهم

پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۳- ساعت ۱۶

دبیری تبریز- شهروند ساری

مقاومت البرز – ماهان تندیس قم

شهرداری ساوه- فردوسی مشهد

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳- ساعت ۱۶

فرش آرا مشهد – میثاق تهران

حفاری اهواز – پایاسازه تبریز

گیتی پسند اصفهان – تاسیسات دریایی تهران

مس سونگون ورزقان – شهیدمنصوری قرچک

 

هفته یازدهم

پنج شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳- ساعت ۱۶

شهیدمنصوری قرچک – دبیری تبریز

تاسیسات دریایی تهران – فرش آرا مشهد

شهروند ساری- شهرداری ساوه

پایاسازه تبریز- مقاومت البرز

ماهان تندیس قم – گیتی پسند اصفهان

میثاق تهران- مس سونگون ورزقان

فردوسی مشهد-  حفاری اهواز

 

هفته دوازدهم

سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳- ساعت ۱۶

شهیدمنصوری قرچک – میثاق تهران

حفاری اهواز- شهروند ساری

دبیری تبریز – شهرداری ساوه

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳- ساعت ۱۶

فرش آرا مشهد – ماهان تندیس قم

گیتی پسند اصفهان – پایاسازه تبریز

مس سونگون ورزقان- تاسیسات دریایی تهران

مقاومت البرز – فردوسی مشهد

 

 هفته سیزدهم

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳- ساعت ۱۶

تاسیسات دریایی تهران – شهیدمنصوری قرچک

پایاسازه تبریز – فرش آرا مشهد

شهروند ساری- مقاومت البرز

میثاق تهران- دبیری تبریز

ماهان تندیس قم- مس سونگون ورزقان

شهرداری ساوه – حفاری اهواز

فردوسی مشهد- گیتی پسند اصفهان

|+| نوشته شده توسط امیر حسین ملکی در پنجشنبه سوم مهر 1393  |
 اسامی داوران هفته پنجم لیگ برتر فوتسال كشور

اسامی داوران هفته پنجم لیگ برتر فوتسال كشور، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

شنبه 1393/07/05                       ساعت 17:00

گیتی پسند اصفهان- دبیری تبریز                     سالن مخابرات اصفهان

علیرضا پورافشار- رضا وثوقی- فیروز مبینی- علیرضا بیت سیاح

ناظر داوری: هرمز مشفق


ماهان تندیس قم- پایاسازه آذربایجان                  سالن شهید حیدریان قم

محمودرضا نصیرلو- ایمان غلامی- علی حاتمی- رضا رحیمی

ناظر داوری: نعمت كریمی


فرش آراء مشهد- مقاومت البرز                       سالن شهید بهشتی مشهد

جم‌تاج مهجور- مرتضی جانبكلو- محمدرضا ذاكری- امیربهنام نقوی

ناظر داوری: فرهاد خلفی


تاسیسات دریایی ایران- موسسه اعتباری فردوسی مشهد      سالن هندبال تهران

وحید عرض پیما- جواد غلامزاده- ابراهیم محرابی افشار- ولی امجدی

ناظر داوری: بهمن غفاری


مس سونگون ورزقان- شركت ملی حفاری ایران  سالن شهید پورشریفی تبریز

علیرضا عبدالغنی- فرزین صالح- رضا فلاح زاده- مجید اكبری

ناظر داوری: فرهاد حسینیان


میثاق تهران- شروند ساری                            سالن شهرداری منطقه 11 تهران

علیرضا سهرابی- حمید كاشانی- امیر لامعی- وحید سلیمانی

ناظر داوری: عبدالواحد بیت سیاح


شهید منصوری قرچك- شهرداری ساوه             سالن هفتم تیر قرچك

محمد غفاری نژاد- محمدعلی ترحمی- مرتضی توكلیان- علی هاشمی سنجابی

ناظر داوری: سیدعباس بهروش

|+| نوشته شده توسط امیر حسین ملکی در پنجشنبه سوم مهر 1393  |
 اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتسال كشور،
اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتسال كشور، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

شنبه 1393/06/29 ساعت:18:00

دبیری تبریز- ماهان تندیس قم سالن شهید پورشریفی تبریز

پژمان رضایی- ابراهیم مسیبی- کمال بایزیدی- فردین مبارکی ناظر داوری: مصطفی حاج محمد

مقاومت البرز- گیتی پسند اصفهان سالن انقلاب کرج

محمد حیرتی- اسماعیل کمربسته- علی مرادیان- مهدی مرشدی ناظر داوری: علیرضا رجبی

شرکت ملی حفاری ایران- فرش آراء مشهد سالن نفت اهواز

رضا ترابی- حسین امیری- حسن عرفانی- علی کاووسی ناظر داوری: احمدرضا جباری

یکشنبه 1393/06/30 ساعت 18:00

پایاسازه تبریز- تاسیسات دریایی تهران سالن شهید پورشریفی تبریز

علیرضا رمضانی- کمال بایزیدی- فردین مبارکی- یوسف افضلی ناظر داوری: مصطفی حاج محمد

موسسه اعتباری فردوسی مشهد- میثاق تهران سالن کارگران مشهد

کوروش هاشمی- حمیدرضا طیب طاهری- روح ا... مطهری- سعید مطهری ناظر داوری: عباس رنجی

شهرداری ساوه- مس سونگون آ. شرقی سالن فجر ساوه

حسین شاهمرادی- حمیدرضا قدسی راغب- علی کشانی- علی هاشمی سنجابی ناظر داوری: منصور سبزواری

شهروند ساری- شهید منصوری قرچک سالن سیدرسول

مطهری سعید عباسی- سیدمهدی حسینی- سعید الوندی- حسین توانا ناظر داوری: جواد فهیمی راد

|+| نوشته شده توسط امیر حسین ملکی در پنجشنبه سوم مهر 1393  |
 اسامی داوران هفته سوم لیگ برتر فوتسال کشور
اسامی داوران هفته سوم لیگ برتر فوتسال كشور، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

دوشنبه 24/06/1393                    ساعت 18:00

مقاومت البرز- دبیری تبریز                           سالن انقلاب كرج

محمودرضا نصیرلو - علی حفیظی- حسن كشاورز- ولی صفارها ناظر داوری: بهمن غفاری

تاسیسات دریایی ایران- ماهان تندیس قم  سالن هندبال تهران

علیرضا عبدالغنی- ابراهیم محرابی افشار- فیروز مبینی- فرزین صالح ناظر داوری: منوچهر نظری

گیتی پسند اصفهان- شركت ملی حفاری ایران      سالن مخابرات اصفهان

وحید عرض پیما- سیدحسن موسوی- علی حاتمی- رضا رحیمی ناظر داوری: عباس دهقانپور

میثاق تهران- پایا سازه آذربایجانشرقی               سالن شهرداری منطقه 11 تهران

علی پورافشار- عارف سیاحی- امید مصداقی- حمیدرضا قدسی راغب ناظر داوری: عبدالكریم سیستانی

فرش آراء مشهد- شهرداری ساوه                     سالن شهید بهشتی مشهد

قاسمعلی شهسوار- محمدرضا ذاكری- امید سهرابی- حسینعلی محمدنژادناظر داوری: سیدصدرالدین موسوی

شهید منصوری قرچك- موسسه اعتباری فردوسی مشهد     سالن هفتم تیر قرچك

علیرضا سهرابی- محمد بیاتی- عبدالحسین شاهی- سیدسجاد فتحی ناظر داوری: علیرضا محمدپور

مس سونگون ورزقان- شهروندی ساری                        سالن شهید پورشریفی تبریز

اصغر علی بیگی- محمدحامد حدیدی- فردین مباركی- زیاد فروتن ناظر داوری: هرمز مشفق

|+| نوشته شده توسط امیر حسین ملکی در جمعه بیست و یکم شهریور 1393  |
 
هفته دوم لیگ برتر طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود.برنامه و اسامی داوران این هفته به شرح زیر است:

 

سه شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۸                 ساعت ۱۸

 

پایاسازه آذربایجانشرقی- شهید منصوری قرچک (سالن شهید پورشریفی تبریز)

 

داوران: ابراهیم مسیبی- رضا فلاح زاده- حسنعلی رحیمی- یوسف افضلی

 

ناظر داوری: نعمت کریمی

 

حفاری خوزستان- مقاومت البرز(سالن نفت اهواز)

 

داوران:علیرضا یگانه- حسین امیری- حسن عرفانی-عبدالرحیم محمدی

 

ناظر داوری: محمد فرجی

 

ماهان تندیس قم- میثاق تهران(سالن شهید حیدریان قم)

 

داوران:پژمان رضایی- امید مصداقی- علی حاتمی- رضا رحیمی

 

ناظر داوری: جواد فهیمی راد

 

شهرداری ساوه- گیتی پسند اصفهان (سالن فجر ساوه)

 

داوران: علیرضا رمضانی- مجید فراهانی- امیر لامعی- علی مرادیان

 

ناظر داوری: عبدالواحد بیت سیاح

 

چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۹       -     ساعت۱۸

 

دبیری تبریز- تاسیسات دریایی ایران (سالن شهید پورشریفی تبریز)

 

داوران: حسین شاهمرادی- رضا ترابی- حسنعلی رحیمی- یوسف افضلی

 

ناظر داوری: نعمت کریمی

 

شهروند ساری- فرش آراء مشهد(سالن سیدرسول حسینی ساری)

 

داوران: محمد غفاری نژاد- رضا وثوقی- حمید کاشانی- علی کشانی

 

ناظر داوری: عباس رنجی

 

فردوسی مشهد- مس سونگون آ. شرقی (سالن کارگران مشهد)

 

داوران: جم تاج مهجور- امیر بهنام نقوی- قاسمعلی شهسوار- ایمان باستان

 

ناظر داوری: مهران 

 

|+| نوشته شده توسط امیر حسین ملکی در سه شنبه هجدهم شهریور 1393  |
 
اسامی داوران هفته اول لیگ برتر فوتسال كشور، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

پنجشنبه 1393/06/13                   ساعت 18:00

میثاق تهران- تاسیسات دریایی ایران                 سالن شهرداری منطقه 11 تهران

محمودرضا نصیرلو- امید سهرابی- رضا فلاح زاده- مرتضی توكلیان ناظر داوری: سید صدرالدین موسوی

مقاومت البرز- شهرداری ساوه                                    سالن انقلاب كرج

محمد حیرتی- اسماعیل كمربسته- حسن كشاورز- ولی صفارهاناظر داوری: علیرضا رجبی

شهید منصوری قرچك- ماهان تندیس قم             سالن هفتم تیر قرچك

وحید عرض پیما- علی كشانی- ابراهیم محرابی افشار- سیدحسن موسوین ناظر داوری: هرمز مشفق

گیتی پسند اصفهان- زمزم اصفهان                   سالن مخابرات اصفهان

كوروش هاشمی- روح ا... مطهری- حمیدرضا طیب طاهری- حسین وحدتی ناظر داوری: عبدالكریم سیستانی

شهرداری تبریز- هلال احمر آذربایجانشرقی        سالن شهید پورشریفی تبریز

سعید عباسی- سیدسجاد فتحی- كمال بایزیدی- زیاد فروتنن ناظر داوری: فرهاد خلفی

فرش آراء مشهد- موسسه اعبتاری فردوسی مشهد       سالن شهید بهشتی

مشهداصغر علی بیگی- محمدعلی ترحمی- مرتضی جانبكلو- عبدالحسین شاهی ناظر داوری: سید عباس بهروش

جمعه 1393/06/14                       ساعت 18:00

شركت ملی خفاری ایران- دبیری تبریز             سالن شركت نفت اهواز

علیرضا عبدالغنی- فیروز مبینی- محمدحامد حدیدی- اصغر احمدی ناظر داوری: عباس دهقانپور

|+| نوشته شده توسط امیر حسین ملکی در دوشنبه دهم شهریور 1393  |
 شروع لیگ برتر فوتسال
 

سلام به علاقه مندان فوتسال و داوران 

باشروع لیگ برتر سال 93 فوتسال کشور این وبلاگ  در نظر دارد افراد قضاوت کننده و جدول لیگ برتر

و خرین قوانین داوری فوتسال

راجهت بهرمندي از علاقه مندان این رشته به حضورتان اطلاع رسانی خواهد نمود.

|+| نوشته شده توسط امیر حسین ملکی در یکشنبه نهم شهریور 1393  |
 اسامی داوران هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال كشور

اسامی داوران هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال كشور، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

پنجشنبه 1392/12/01                   ساعت 16:00

شركت ملی حفاری ایران- فرش آراء مشهد         سالن نفت اهواز

پژمان رضایی- سیدحسن موسوی- فیروز مبینی- بابك سورشجانی

ناظر داوری: عبدالكریم سیستانی


شهرداری تبریز- راه ساری                           سالن شهید پورشریفی تبریز

سعید عباسی- احمد نقی زاده- كمال بایزیدی- رامین امید باراندوزی

ناظر داوری: سیدصدرالدین موسوی


تاسیسات دریایی ایران- گیتی پسند نوین اصفهان  سالن شهید دستگردی تهران

وحید عرض پیما- مهدی مرشدی- فرزین صالح- ولی امجدی

ناظر داوری: علیرضا رجبی


جمعه 1392/12/02                       ساعت 16:00

پتروشیمی ماهشهر- میثاق تهران                     سالن بعثت ماهشهر

محمودرضا نصیرلو- امیرحسین ملكی- فیروز مبینی- بابك سورشجانی

ناظر داوری: عبدالكریم سیستانی


هلال احمر تبریز- شهرداری ساوه                   سالن شهید پورشریفی تبریز

علیرضا عبدالغنی- رضا وثوقی- علی حیدری- یوسف افضلی

ناظر داوری: سیدصدرالدین موسوی


گیتی پسند اصفهان- ماهان تندیس قم                 سالن پیروزی اصفهان

علی پورافشار- جم تاج مهجور- رضا فلاح زاده- علیرضا بیت سیاح

ناظر داوری: نعمت كریمی


دبیری تبریز- شهید منصوری قرچك                سالن علوم پزشكی تبریز

عبدالحمید باقری- ابراهیم مسیبی- كمال بایزیدی- رامین امید باراندوزی

ناظر داوری: بهمن غفاری

|+| نوشته شده توسط امیر حسین ملکی در سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392  |
 اسامی داوران هفته هیجدهم لیگ دسته یك فوتسال كشور،

اسامی داوران هفته هیجدهم لیگ دسته یك فوتسال كشور، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

پنجشنبه 1392/12/01                   ساعت 15:00

فردوسی مشهد- نفت امیدیه                            سالن كارگران مشهد

عبدالحسین شاهی- مرتضی جانبكلو- مهدی آدینه پور- میلاد حمزه

ناظر داوری: بهمن پورخسروانی


نیك اندیش شهرداری اصفهان- لبنیات ارژن شیراز                 سالن شهدای كردآباد

محمدحامد حدیدی- احمد دهنوی- حسن رضا رحمتی- میلاد امیری

ناظر داوری: بهلول اسحاقی


شهرداری نكاء- پنت هاوس مشهد                    سالن سردار طوسی

قاسمعلی شهسوار- امیربهنام نقوی- صفرعلی خاندوزی- علی اكبر شریفیان

ناظر داوری: سیدمحسن نجفی


زاگرس خوزستان- مقاومت البرز                     سالن جهادكشاورزی اهواز

علی حفیظی- فرامرز حسینی نژاد- صادق محمدی- مجتبی خوانساری

ناظر داوری: حسین حیاتی


برق شیراز- علیصدر همدان                          سالن شهید ابوالفتحی شیراز

حسین وحدتی- روح ا... مطهری- سعید مطهری- هادی قاسمی پور

ناظر داوری: علی اكبر عالی نژاد


مقاومت كرمان- پرسپولیس بهزیستی تهران        سالن استانداری كرمان

علیرضا سهرابی- سیدمهدی حسینی- محمد قدرتی- علی قدرتی

ناظر داوری: هوشنگ شهركی


كشاورز قزوین- برنا خوزستان                                   سالن شهید بابایی قزوین

امید مصداقی- حمیدرضا قدسی راغب- امیر دریایی- محمد علیزاده

ناظر داوری: منصور سبزواری


ایران جهان مشهد- كاشی نیلو اصفهان               سالن فیاض بخش مشهد

امید سهرابی- مرتضی شعبانی- یوسف صادقی- مهدی شجاعت شعار

ناظر داوری: علی كلبادی نژاد


افزون پلاست كاشان- پكیج ایساتیس یزد

دو تیم فوق در این هفته استراحت دارند.

|+| نوشته شده توسط امیر حسین ملکی در سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392  |
 
 
 
بالا